Black Ribbon

m00

big land

information

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

การติดตามงานและเยี่ยมชมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2560

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการผลิตถั่วลิสงหลังนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการปลูกและเพิ่มพูนรายได้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ณ บ้านขัวขอนแคน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนครในวันที่ 10 เมษายน 2560

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น และนางสาวกรรณิกา หลีกหีม นักวิชาการเกษตร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการดีเด่น

Read more

วันที่ 25 มีนาคม 2560 นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ

Read more

วันที่ 22 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร เเละเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมไถกลบตอซังงดเผาฟางเเละตอซังพืช

Read more

วันที่ 22 มีนาคม 2560 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ออกพื้นที่สำรวจแปลงนาในพื้นที่ที่ได้รับแจ้งการระบาดของแมลงบั่วในนาข้าว

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกจัดงานฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมข้าวและวิถีชีวิตชาวนาในรูปแบบส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ บ้านฟากห้วย ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา โดยนายประสงค์ ศรีอ่อนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด

Read more

การประชุมหารือแนวทางในการป้องกันกำจัดแมลงบั่วและศัตรูข้าวอี่นวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 3 ห้อง 322

Read more

ดร.สุวัฒน์ เจียระคงมั่น  รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม Smart Farmer ปี 2560หลักสูตร “การฝึกอบรม Existing Smart Farmerเพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Model)”

Read more

นางจุลมณี  ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม Smart Farmer ปี 2560 หลักสูตร “การฝึกอบรม Existing Smart Farmer เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Model)”

Read more

ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ณ บ้านหนองแคน้อย ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

Read more

การตรวจเยี่ยมและติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเพชรบุรี

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวนำโดยหัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรเข้าอวยพรผู้บริหารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวนำโดยหัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรเข้าอวยพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

Read more

ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559

Read more

ภาพการประชุม คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูข้าวครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 

Read more

ภาพการประชุมคณะกรรมการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Read more

ภาพกิจกรรมการประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการสั่งจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2560เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวนำบุคลากรดูแลรักษาต้นไม้ ณ.ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Read more

ภาพกิจกรรมการติดตามงานโครงการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบบูรณาการณ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุงและกระบี่

Read more

ภาพกิจกรรมการติดตามงานโครงการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบบูรณาการ ณ จังหวัดชัยนาท ลพบุรีและปราจีนบุรี

Read more

ภาพกิจกรรมการประชุม คณะทำงานวิชาการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและศัตรูข้าวอื่น ครั้งที่1/2559

Read more

ภาพกิจกรรมการประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน กข57ครั้งที่1/2559

Read more

ภาพกิจกรรมการประชุม คณะกรรมการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่1/2559

Read more

นายสุรพล ใจดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more
อ่านข่าวทั้งหมด