01 19 05 63

forking create 02 tn

Japan10 09 63

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและกรมการข้าว ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะผู้บริหารกรมการข้าวเข้าร่วมหารือร่วมกับผู้นำภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำเยาวชนเกษตร Young Smart Farmer ด้านข้าว จำนวน 2 ราย รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น

Read more

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว  เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการข้าว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว 

Read more

นางสาวดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ร่วมกับประธานและเลขานุการการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นจำนวน 4 สาขา  ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. 

Read more

นางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายยุทธการ แก้วแก้มทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTR) กับหน่วยงานราชการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

Read more

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำคณะเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบกระเช้าของขวัญแด่อธิบดีกรมการข้าว (นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร) เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564  วันที่ 29 ธันวาคม 2563

Read more

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำคณะเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบกระเช้าของขวัญแด่รองอธิบดีกรมการข้าว (นายขจร เราประเสริฐ) เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564  วันที่ 29 ธันวาคม 2563 

Read more

 นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำคณะเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบกระเช้าของขวัญแด่รองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง) เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2563

Read more

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการฝึกอบรม Model Smart Farmer ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงาน วันที่ 23 ธันวาคม 2563

Read more

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงนาอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2564  วันที่ 14 ธันวาคม 2563

Read more

ท่านประภัตร โพสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการจัดงานมหกรรม "เกษตรอัจฉริยะ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมประชุม ณ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 6 ธันวาคม 2563

Read more

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป  วันที่ 4 ธันวาคม 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายเดช พะโยม Smart Farmer ด้านข้าว ณ ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร วันที่ 3 ธันวาคม 2563

Read more

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวางแผนและพัฒนาการทำงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวเจ้าพื้นนุ่ม" โดยมีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายประเสริฐ ปราบภัย Smart Farmer ด้านข้าว ณ ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

Read more

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานการประชุมสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ครั้งที่ 5/2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานต่างๆ ภายใต้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และวางแผนการดำเนินงานโครงการที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นางสาววิจิตรา แสงทอง Smart Farmer ด้านข้าว ณ ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายไพโรจน์ คลังนอก Smart Farmer ด้านข้าว ณ หมู่2 ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

Read more

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม “เกษตรอัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายพิชิต เกียรติสมพร Smart Farmer ด้านข้าว ณ ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นางสาวสุรภา การัณภิรมย์ Smart Farmer ด้านข้าว ณ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายบุญฤทธิ์ หอมจันทร์ Smart Farmer ด้านข้าว ณ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายนพดล สว่างญาติ Smart Farmer ด้านข้าว ณ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายชัยยา จันทร์สุข Smart Farmer ด้านข้าว ณ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายสุภาพ มุสิกะศิริ Smart Farmer ด้านข้าว ณ หมู่ 4 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว (Smart Farmer) โดยมีนายสัญญา คุณากร (ดู๋) พิธีกรมากความสามารถ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงาน ปี 2564- 2565 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อำเภอจะนะ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นางสาวณฐวรรณ มหาวรรณ์ Smart Farmer ด้านข้าว ณ หมู่ 2 ตำบลชุมเมือง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายถวิล สุริยะ Smart Farmer ด้านข้าว ณ หมู่ 9 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

Read more

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวมอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต. วิศาล สมพงษ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า"การจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ" โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

Read more

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม “การจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ” ครั้งที่ 1 ณ บ้านเรือนไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

Read more

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงมาตรการแนวทางในการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลด และมาตรการภายใต้โครงการลดรายจ่ายสร้างรายได้สำหรับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง 2563/2564 พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

Read more

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อให้สัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ และทิศทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรมการข้าววันที่ 29 ตุลาคม 2563

Read more

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่ง และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ปลูก เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

Read more

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย วันที่ 12 ตุลาคม 2563

Read more

นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิทยากรหลักการผลิตข้าวที่ยั่งยืน (SRP)” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมการข้าว และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน  (GIZ) เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวที่ยั่งยืน วันที่ 8 ตุลาคม 2563

Read more

เวลา 16.30 น. นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบดอกกุหลาบเพื่อแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบวาระเกษียณอายุราชการ ในปี 2563 แก่นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และข้าราชการกรมการข้าวผู้เกษียณอายุราชการ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมการข้าว วันที่ 30 กันยายน 2563

Read more

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยบุคลากรกรมการข้าว ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

Read more

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563  นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการจัดจ้างโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้องยกเลิกตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 67 (3)

Read more

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา "การนำเสนอผลการศึกษา Smart Farmer ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา"  วันที่ 17 กันยายน 2563

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลผลิต ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า และกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 17 กันยายน 2563

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลสามบัณฑิต และกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหัวเวียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 16 กันยายน 2563

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้ร่วมติดตามการดำเนินงานของ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสันป่ายาง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลขี้เหล็ก อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุทัศน์ ศูนย์กาย ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลขี้เหล็ก เป็นผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว และกลุ่มนาแปลงใหญ่คุ้งสำเภา จังหวัดชัยนาทวันที่ 15 กันยายน 2563

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ณ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรนิคมฯบางระกำ จำกัด จังหวัดพิษณุโลกวันที่ 14 กันยายน 2563

Read more

นายโอวาท ยิ่งลาภผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชาวนาอาสา หลักสูตร ผู้ตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าวมืออาชีพและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น ณ บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 8 กันยายน 2536

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลด้านรายได้และต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร Developing Farmer อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีวันที่ 4-5 กันยายน 2563

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลด้านรายได้และต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร Developing Farmer อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ 3 กันยายน 2563

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลด้านรายได้และต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร Developing Farmer อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ 2 กันยายน 2563

Read more

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการในพื้นที่พัฒนาการดำเนินงานโครงการร่วมกันภายใต้แผนบูรณาการ โดยมี นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

Read more

นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และนายทวีวัฒน์ ไชยวีระ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม(Zoning) ณ  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลด้านรายได้และต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร Developing Farmer ในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ อำเภอหันคา อำเภอเนินขาม อำเภอสรรพยา และอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาทเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการทำนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลด้านรายได้และต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร Developing Farmer จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

Read more

กรมการข้าว โดยนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานรับมอบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่นดัดแปลงสำหรับนาน้ำตม จำนวน 15 เครื่อง จาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยนายสุขเหลือ เชี่ยวอาชีพ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านนโยบายและทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวแก่ชาวนาไทย สำหรับใช้ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วันที่ 20 สิงหาคม 2563

Read more

กรมการข้าว ร่วมกับ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เปิดตัวโครงการ “Better Farms, Better Lives ความห่วงใยชาวนาสู่ฐานชีวิตใหม่ภาคการเกษตร” อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 20 สิงหาคม 2563

Read more

นายกิติโชติ จันทร์ศรีตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมงานสัมมนาเชื่อมโยงด้านการตลาดข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563

Read more

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานนาแปลงใหญ่และโครงการที่เกี่ยวข้องของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 พร้อมมอบนโยบายด้านการพัฒนางานเพื่อร่วมวางแผนและพัฒนาการทำงานของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าววันที่ 15 สิงหาคม 2563

Read more

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในหน่วยงาน ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

Read more

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวลงพื้นที่แปลงนาเรียนรู้ “โครงการตั้งศูนย์การเรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ”จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 8 สิงหาคม 2563

Read more

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษและมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาภายในงานสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ซึ่งจัดโดยกรมการข้าว ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563

Read more

ท่านทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 โดยมีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

Read more

กรมการข้าว โดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้จัดให้มีการประชุมเชื่อมโยงด้านการตลาดภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 เพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเจ้าพื้นนุ่มแบบครบวงจร และเชื่อมโยงด้านการตลาดระหว่างกรมการข้าว ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

Read more

กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตและจัดการผลผลิต จัดการประชุมทบทวนการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติทาง การเกษตรตามระบบการผลิตข้าวGAPภายใต้โครงการพัฒนา และส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 โดยมีโดยนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารกรมการข้าวเมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

Read more

เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมงานจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

Read more

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงานจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะผู้บริหารกรมการข้าววันที่ 28 กรกฎาคม 2563

Read more

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการในหน่วยงาน ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันที่ 28 กรกฎาคม 2563) โอกาสนี้นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลครั้งนี้ณ อาคารกรมการข้าว วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

Read more

นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาเยีย ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร Developing Farmer ปี 2563 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จังหวัดชลบุรีฃ ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธรที่ปรึกษาหลักสูตรมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในวันแรกของการฝึกอบรม

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมกับเจ้าหน้าที่เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุก หมู่ 1 และหมู่ 12 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

Read more

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน “กึ่งศตวรรษศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชาวนา” โดยมี นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โอกาสนี้นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้ร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

Read more

นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

Read more

นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563  ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

Read more

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมงานพิธีเปิด "การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก" ประจำปี 2563 ซึ่งได้เกียรติจากนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

Read more

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยนางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

Read more
อ่านข่าวทั้งหมด
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ๒๕๖๓
Final Final Page 027 1
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ๒๕๖๓
Final Final Page 195 1
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน
ประเภทข้าวหอมมะลิ ๒๕๖๓
Final Final Page 209 1
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน
ประเภทข้าวอื่นๆ ๒๕๖๓
Final Final Page 217 1