Black Ribbon

1497610514018

mm0

position12 001

position12 002

rc02 11 07 60

rice center register

information

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Prev Next

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ) ร่วมพิธีเปิด งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งร่วมกับการทำนาแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 5 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

Read more

รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในโครงการนาแปลงใหญ่ ณ จังหวัดพิจิตรพร้อมด้วย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางจินตนา ชัยยวรรณาการ )วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560

Read more

นางสาววัชราภรณ์ พวงแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ติดตามงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2560

Read more

นายอดิศร  คูณสมบัติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวชลทิชา พรหมรักษา นักวิชาการเกษตร ติดตาม/ร่วมจัดนิทรรศการในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2560

Read more

นายอำนวย กนกสิงห์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ ออกติดตามงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560

Read more

นายอดิศร คูณสมบัติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ออกติดตามกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ปละกิจกรรมสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2560 ณ.จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย

Read more

นายอดิศร คูณสมบัติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ออกติดตามกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน และร่วมประชุม การเตรียมความพร้อมในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 ณ.จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี

Read more

นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ นายนิมิตร ขยัน อบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้นำของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) วันที่ 27 มิถุนายน 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช โดยมี นายสุเทพ ฤทธิ์แสวง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการเปิดการจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ วันที่ 27 มิถุนายน 2560

Read more

กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว จัดสัมมนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าว สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560

Read more

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธนันท์ หาญเกริกไกร สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าวลงพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

Read more

การจัดประชุม เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบพยากรณ์การเคลื่อนย้ายประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญข้าว (ชั้น 3 ห้อง 322)

Read more

นางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามงานโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าวและร่วมประชุมเพื่อทบทวนวิธีการสำรวจวิเคราะห์ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2560

Read more

นายวธัญญู พัฒชะนะ และคณะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว วันที่ 9 มิถุนายน 2560

Read more

นายชรินทร์ แก้วคำแจ้ง เจ้าหน้าที่การเกษตร ได้จัดเวทีอบรมให้กับเกษตรกรผู้นำเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านข้าวในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) วันที่ 9 มิถุนายน 2560

Read more

นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดฯ เจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว) วันที่ 8 มิถุนายน 2560

Read more

นายบุญสนอง ไชยเมือง และคณะ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 

Read more

นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และจัดเวทีอบรมให้กับเกษตรกรผู้นำเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านข้าววันที่ 7 มิถุนายน 2560

Read more

นายบุญสนอง ไชยเมือง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560วันที่ 7 มิถุนายน 2560 

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวจัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน องค์กรชาวนา และชาวนา และพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2560ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

Read more

นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 วันที่  6 มิถุนายน 2560

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี โดยนายบุญสนอง ไชยเมือง และคณะ จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว วันที่ 6 มิถุนายน 2560 

Read more

นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ นายบุญทรง ยุติธรรม อบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้นำของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร (ด้านข้าว) วันที่ 6 มิถุนายน 2560 

Read more

นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ได้จัดเวทีอบรมให้กับเกษตรกรผู้นำเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านข้าวในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) วันที่ 5 มิถุนายน 2560

Read more

นายบุญสนอง ไชยเมือง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

Read more

นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560/2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

Read more

นายพิษณุ หินตั้ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพร้อมทั้งคณะ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Read more

นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560/2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Read more

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 กรมการข้าวได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี2560 “ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0” ในวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2560 ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โดยกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

Read more

นายสุขวิทยา ภาโสภะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี" วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

Read more

นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560/2561 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

Read more

นายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์  และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

Read more

นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ได้จัดเวทีอบรมให้กับเกษตรกรผู้นำเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) วันที่ 26 พฤษภาคม  2560

Read more

นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว) ปี2560เมื่อวันที่ 26 พฤษาคม 2560

Read more

นายวธัญญู พัฒชะนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ร่วมจัดฐานเรียนรู้ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เมื่อวันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ต่างๆ ของศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

Read more

นางสาวชนนิภา ทองรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว) วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

Read more

นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)ปี2560เมื่อวันที่ 25 พฤษาคม 2560

Read more

นายสุขวิทยา ภาโสภะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดฝึกอบรมเชิงการเรื่ององค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดีเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560

Read more

นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

Read more

นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว) วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Read more

นางสาวชนนิภา ทองรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Read more

นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมให้ความรู้ทางวิชาการเรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว  ภายใต้งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Read more

นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Read more

นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ร่วมติดตามการตรวจราชการ  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560

Read more

นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ นายพิษณุ หินตั้ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

Read more

 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ นายพิษณุ หินตั้ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)ปี2560เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

Read more

นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

Read more

นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี2560เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

Read more

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมเครือข่ายประธานคณะกรรมการแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

Read more

นายเจตน์ คชฤกษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จัดนิทรรศการทำฐานเรียนรู้เรื่องข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

Read more

นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)ปี2560เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560/2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 200 รายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช นำโดยนายเฉิมศักดิ์ ขุนจัน นักวิชาการชำนาญการ จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้ประจำอำเภอทั้ง 4 อำเภอ มีเกษตรเข้าร่วมมากกว่า 200 ราย โดยมีเกษตรอำเภอแต่ละอำเภอให้เกรียติเป็นประธานเมื่อวันที่ 16-19 พ.ค.60

Read more

นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560/256วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 

Read more

นางผกามาส  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสหกรณ์  ได้เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการเกษตรประจำปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

Read more

นายธนันท์ หาญเกริกไกร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต เข้าร่วมประชุม “Thailand – Hunan Agricultural Machinery Enterprises Matchmaking Meeting” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับมณฑลหูหนานเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

Read more

นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)ปี2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

Read more

นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)ปี2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

Read more

นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว) ปี2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

Read more

นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้นำของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร (ด้านข้าว) หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี"เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

Read more

นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “นคปฐม:โมเดล” การส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพครบวงจร (ขนมจีนแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและอบรมการเกษตรแห่งชาติ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

Read more

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุญยประภัศร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิต และแผนปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ ณ นาแปลงใหญ่ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 7 พฤษภาคม 2560

Read more

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุญยประภัศร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิต และแผนปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ ณ นาแปลงใหญ่ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการตลาดข้าวครบวงจร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีร่วมกับเกษตรอำเภอเมืองนครนายกจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำจำนวน100 ราย ณ ศพก. หมู่9 บ้านเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

Read more

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมกันปลูกต้นมะฮอกกานี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

Read more

การร่วมนำสื่อมวลชนสัญจร “การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำ (แก้มลิงธรรมชาติ) ปี 2560” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

Read more

กิจกรรมการปลูกต้นไม้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

Read more

นายธนันท์ หาญเกริกไกรผู้แทนสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เข้าร่วมการประชุมหารือกำหนดแนวทางการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าว ปีการผลิต1560/61 (นาแปลงใหญ่)ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดฯและคณะผู้ช่วยนักวิชาการ จัดอบรมเกษตรกรผู้นำศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) เมื่อวันที่25-29 เมษายน 2560

Read more

ประชุมหารือภายใต้โครงการความร่วมมือ ไทย – จีน และร่วมการสาธิตการใช้กับดักแสงไฟจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 24 เมษายน 2560

Read more

การติดตามงานและเยี่ยมชมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2560

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการผลิตถั่วลิสงหลังนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการปลูกและเพิ่มพูนรายได้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ณ บ้านขัวขอนแคน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนครในวันที่ 10 เมษายน 2560

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น และนางสาวกรรณิกา หลีกหีม นักวิชาการเกษตร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการดีเด่น

Read more

วันที่ 25 มีนาคม 2560 นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ

Read more

วันที่ 22 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร เเละเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมไถกลบตอซังงดเผาฟางเเละตอซังพืช

Read more

วันที่ 22 มีนาคม 2560 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ออกพื้นที่สำรวจแปลงนาในพื้นที่ที่ได้รับแจ้งการระบาดของแมลงบั่วในนาข้าว

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกจัดงานฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมข้าวและวิถีชีวิตชาวนาในรูปแบบส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ บ้านฟากห้วย ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา โดยนายประสงค์ ศรีอ่อนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด

Read more

การประชุมหารือแนวทางในการป้องกันกำจัดแมลงบั่วและศัตรูข้าวอี่นวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 3 ห้อง 322

Read more

ดร.สุวัฒน์ เจียระคงมั่น  รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม Smart Farmer ปี 2560หลักสูตร “การฝึกอบรม Existing Smart Farmerเพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Model)”

Read more

นางจุลมณี  ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม Smart Farmer ปี 2560 หลักสูตร “การฝึกอบรม Existing Smart Farmer เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Model)”

Read more

ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ณ บ้านหนองแคน้อย ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

Read more

การตรวจเยี่ยมและติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเพชรบุรี

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวนำโดยหัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรเข้าอวยพรผู้บริหารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวนำโดยหัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรเข้าอวยพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

Read more

ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559

Read more
อ่านข่าวทั้งหมด