1497610514018

mm0

22220

position12 001

position12 002

rc02 11 07 60

rice center register

information

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Prev Next

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นางพรศิริ เสนากัสป์ ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาชาวนาพร้อมด้วยบุคลากรของกรมการข้าวกราบบังคมทูลลาเนื่องจากเกษียณอายุราชการ วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากนพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

Read more

นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้นวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ (ศพก) สู่การส่งการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2560

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

Read more

ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ประธานที่ปรึกษากรมการข้าว เป็นประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาสำหรับเกษตรกร วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการผลิตข้า วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Read more

นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวนำคณะดูงานชาวนาที่ทำนาแปลงใหญ่ เจ้าของแปลงชื่อ นาย Yokota ที่มีพื้นที่ทำนามากกว่า 800 กว่าไร่ ทำตลาดเอง โดยเช่าพื้นที่นาของชาวนาที่อายุมาก ไม่ทำนาแล้ว และบริหารในรูปแบบผู้จัดการ วันที่ 6 กันยายน 2560

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) วันที่ 5 กันยายน 2560 

Read more

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเข้าเยี่ยม smart  farmer ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นชาวนาแห่งชาติ 1 ใน 20 คน เป็นหัวหน้ากลุ่มแปลงใหญ่ พื้นที่ นา 150 เฮกตาร์ โดยทำการเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต/การแปรรูป/และการจำหน่าย วันที่ 5 กันยายน 2560 

Read more

พลเอกดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการ"นครปฐม:โมเดล" วันที่ 27 สิงหาคม 2560

Read more

นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมงานเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่วันที่ 27 สิงหาคม 2560

Read more

นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 24 สิงหาคม 2560

Read more

นางพรศิริ เสนากัสป์ ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาชาวนา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 22 สิงหาคม 2560

Read more

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมติดตามงานนาแปลงใหญ่ประชารัฐเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

Read more

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานนโยบายรัฐบาล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพบ้านหนองไผ่วันที่ 18 สิงหาคม 2560

Read more

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมติดตามงานแปลงนาอินทรีย์ และนาแปลงใหญ่เมื่อวันที่17 สิงหาคม 2560

Read more

นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง จัดประชุมกลุ่มชาวนาผู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อหารือผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างทำนา วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560

Read more

นางกิดากร ภูมิศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ (MOU)วันที่ 1 สิงหาคม 2560

Read more

นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น  รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าวสู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 24  กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น จังหวัดปทุมธานี

Read more

นายสุวิทย์ ชุมทอง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เดินทางไปราชการเพื่อติดตามงานโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ณ จังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2560

Read more

รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ) พร้อมด้วย คณะทางานรัฐมนตรีลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

Read more

รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ) พร้อมด้วย คณะทางานรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิด งานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

Read more

นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าวสู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0(รุ่นที่2) วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย

Read more

นายสุวิทย์ ชุมทอง นักวิชาการเกษตร ออกติดตามงานโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และจังหวัดสกลนคร

Read more

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ) ร่วมพิธีเปิด งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งร่วมกับการทำนาแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 5 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

Read more

รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในโครงการนาแปลงใหญ่ ณ จังหวัดพิจิตรพร้อมด้วย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางจินตนา ชัยยวรรณาการ )วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560

Read more

นางสาววัชราภรณ์ พวงแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ติดตามงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2560

Read more

นายอดิศร  คูณสมบัติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวชลทิชา พรหมรักษา นักวิชาการเกษตร ติดตาม/ร่วมจัดนิทรรศการในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2560

Read more

นายอำนวย กนกสิงห์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ ออกติดตามงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560

Read more

นายอดิศร คูณสมบัติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ออกติดตามกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ปละกิจกรรมสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2560 ณ.จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย

Read more

นายอดิศร คูณสมบัติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ออกติดตามกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน และร่วมประชุม การเตรียมความพร้อมในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 ณ.จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี

Read more

นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ นายนิมิตร ขยัน อบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้นำของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) วันที่ 27 มิถุนายน 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช โดยมี นายสุเทพ ฤทธิ์แสวง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการเปิดการจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ วันที่ 27 มิถุนายน 2560

Read more

กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว จัดสัมมนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าว สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560

Read more

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธนันท์ หาญเกริกไกร สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าวลงพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

Read more

การจัดประชุม เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบพยากรณ์การเคลื่อนย้ายประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญข้าว (ชั้น 3 ห้อง 322)

Read more

นางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามงานโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าวและร่วมประชุมเพื่อทบทวนวิธีการสำรวจวิเคราะห์ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2560

Read more

นายวธัญญู พัฒชะนะ และคณะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว วันที่ 9 มิถุนายน 2560

Read more

นายชรินทร์ แก้วคำแจ้ง เจ้าหน้าที่การเกษตร ได้จัดเวทีอบรมให้กับเกษตรกรผู้นำเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านข้าวในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) วันที่ 9 มิถุนายน 2560

Read more

นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดฯ เจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว) วันที่ 8 มิถุนายน 2560

Read more

นายบุญสนอง ไชยเมือง และคณะ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 

Read more

นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และจัดเวทีอบรมให้กับเกษตรกรผู้นำเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านข้าววันที่ 7 มิถุนายน 2560

Read more

นายบุญสนอง ไชยเมือง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560วันที่ 7 มิถุนายน 2560 

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวจัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน องค์กรชาวนา และชาวนา และพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2560ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

Read more

นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 วันที่  6 มิถุนายน 2560

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี โดยนายบุญสนอง ไชยเมือง และคณะ จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว วันที่ 6 มิถุนายน 2560 

Read more

นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ นายบุญทรง ยุติธรรม อบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้นำของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร (ด้านข้าว) วันที่ 6 มิถุนายน 2560 

Read more

นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ได้จัดเวทีอบรมให้กับเกษตรกรผู้นำเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านข้าวในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) วันที่ 5 มิถุนายน 2560

Read more

นายบุญสนอง ไชยเมือง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

Read more

นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560/2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

Read more

นายพิษณุ หินตั้ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพร้อมทั้งคณะ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Read more

นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560/2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Read more

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 กรมการข้าวได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี2560 “ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0” ในวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2560 ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โดยกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

Read more

นายสุขวิทยา ภาโสภะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี" วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

Read more

นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560/2561 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

Read more

นายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์  และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

Read more

นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ได้จัดเวทีอบรมให้กับเกษตรกรผู้นำเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) วันที่ 26 พฤษภาคม  2560

Read more

นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว) ปี2560เมื่อวันที่ 26 พฤษาคม 2560

Read more

นายวธัญญู พัฒชะนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ร่วมจัดฐานเรียนรู้ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เมื่อวันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ต่างๆ ของศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

Read more

นางสาวชนนิภา ทองรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว) วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

Read more

นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)ปี2560เมื่อวันที่ 25 พฤษาคม 2560

Read more

นายสุขวิทยา ภาโสภะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดฝึกอบรมเชิงการเรื่ององค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดีเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560

Read more

นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

Read more

นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว) วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Read more

นางสาวชนนิภา ทองรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Read more

นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมให้ความรู้ทางวิชาการเรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว  ภายใต้งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Read more

นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Read more

นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ร่วมติดตามการตรวจราชการ  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560

Read more

นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ นายพิษณุ หินตั้ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

Read more

 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ นายพิษณุ หินตั้ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)ปี2560เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

Read more

นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

Read more

นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี2560เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

Read more

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมเครือข่ายประธานคณะกรรมการแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

Read more

นายเจตน์ คชฤกษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จัดนิทรรศการทำฐานเรียนรู้เรื่องข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

Read more

นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)ปี2560เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560/2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 200 รายวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช นำโดยนายเฉิมศักดิ์ ขุนจัน นักวิชาการชำนาญการ จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้ประจำอำเภอทั้ง 4 อำเภอ มีเกษตรเข้าร่วมมากกว่า 200 ราย โดยมีเกษตรอำเภอแต่ละอำเภอให้เกรียติเป็นประธานเมื่อวันที่ 16-19 พ.ค.60

Read more

นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว กระทรวงและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560/256วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 

Read more

นางผกามาส  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสหกรณ์  ได้เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการเกษตรประจำปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

Read more

นายธนันท์ หาญเกริกไกร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต เข้าร่วมประชุม “Thailand – Hunan Agricultural Machinery Enterprises Matchmaking Meeting” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับมณฑลหูหนานเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

Read more

นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)ปี2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

Read more

นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)ปี2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

Read more

นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว) ปี2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

Read more

นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้นำของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร (ด้านข้าว) หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี"เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

Read more

นายประทีป ธรรมชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้ดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “นคปฐม:โมเดล” การส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพครบวงจร (ขนมจีนแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและอบรมการเกษตรแห่งชาติ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีร่วมกับเกษตรอำเภอเมืองนครนายกจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำจำนวน100 ราย ณ ศพก. หมู่9 บ้านเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

Read more

การร่วมนำสื่อมวลชนสัญจร “การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำ (แก้มลิงธรรมชาติ) ปี 2560” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดฯและคณะผู้ช่วยนักวิชาการ จัดอบรมเกษตรกรผู้นำศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) เมื่อวันที่25-29 เมษายน 2560

Read more
อ่านข่าวทั้งหมด