00 1 01 63

 
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Prev Next

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำหน้ากากผ้ามาแจกจ่ายให้กับบุคลากรสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อป้องกันฝุ่นและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายโดยเฉพาะเชื้อไวรัส COVID -19 ในวันที่ 17 มีนาคม 2563

Read more

อธิบดีกรมการข้าว ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม Existing Smart Farmer ในวันที่ 6 มีนาคม 2563

Read more

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี โดยศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายด้านการผลิตข้าวและการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชาวนา ในงานสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

Read more

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ประจำปี 2563

Read more

วันที่ 10 มกราคม 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

Read more

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบนโยบายให้กับผู้บริหาร และบุคลากรกรมการข้าว ในกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์โครงการนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน

Read more

วันนี้ 3 มกราคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยปี63 และคณะผู้บริหารระดับสูงภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการแถลงข่าว 

Read more

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่านายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรใหม่ ๆ

Read more

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมบุคลากรสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

Read more

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว ให้ผู้แทนบริษัท True Digital Group เข้าพบ เพื่อร่วมหารือและสอบถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงการเกษตรอัจฉริยะ Smart Farming ของกรมการข้าว

Read more

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 62 นายสุดสาคร ภัทรกลุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันฟื้นฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนา ประจำปี 2562 ในโอกาสเดียวกันนี้นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เดินทางร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

Read more

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day กรมการข้าว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

Read more

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานการประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ซึ่งพัฒนาระบบโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Read more

วันที่ 21 พ.ย. 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว

Read more

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงานณ บ้านบางกระน้อย ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

Read more

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์หลักและชั้นพันธุ์คัด ของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

Read more

อธิบดีกรมการข้าว นำข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

Read more

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด ผนึกกำลังอีกครั้งเพื่อชาวนาไทย ในโครงการ The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 7

Read more

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จ.สุพรรณบุรี

Read more

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวและผลกระทบจากภัยพิบัติโรคไหม้คอรวง

Read more

วันนี้ 6 พฤศจิกายน 62 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว ในพื้นที่ อ.ชุมพลบุรี และ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 

Read more

“ประภัตร” เดินเครื่องลุยอีสาน แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวดีให้ชาวนา หลังประสบภัยน้ำท่วมนาข้าวเสียหาย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิด

Read more

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวเหนียว กข6 และข้าวเหนียวพันธุ์สิรินธร

Read more

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นำเหล่าจิตอาสากรมการข้าว ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

Read more

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้ นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น​ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่​ 29​ตุลาคม​ 2562​ ณ​ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์​ โฮเต็ล​ ประตูน้ำ

Read more

วันนี้ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read more

กรมการข้าว เตือนภัยการระบาดของโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยจากรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 พบการระบาดของโรคไหม้ใน 7 จังหวัด รวม 7,442 ไร่

Read more

วันที่ 11 ต.ค. 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมสักการะบูชาแม่โพสพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับการเริ่มปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2563

Read more

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 กรมการข้าวจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสววรรคต ครบ 3 ปี วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้

Read more

นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยเกษตรกร จึงมีนโยบายสำคัญ ในการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรมีความกินดีอยู่ดี โดยมอบหมายให้กรมการข้าว ดำเนินการ

Read more

วันที่ 30 กันยายน 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำบุคลากรสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเข้าพบ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าวเพื่อแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ

Read more

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยขณะ เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการแนวทางการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐ ปี 2563 

Read more

วันที่ 23 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานและการรับรองสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

Read more

วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว จัดเผยแพร่"โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ" ณ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ บริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ท็อปคอน คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท Shanghai Zuoanxiuhul Electronnic Technology จำกัด

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวจัดเผยแพร่ "โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ" ณ ศพก.อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

Read more

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต ภายใต้โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่

Read more

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ดำเนินกิจกรรมจัดงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่และนำเสนอความสำเร็จของนาแปลงใหญ่

Read more

วันที่22 สิงหาคม 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ

Read more

วันที่19 สิงหาคม 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ

Read more

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะ ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบแปลงใหญ่ และวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ณ แปลงนาสาธิต(หนำนาทอน)

Read more

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานสัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว

Read more

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

Read more

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ แปลงนาส่วนพระองค์ 904 ภายในพระราชอุทยาน พระที่นั่งอัมพรสถาน พลอากาศตรีธีระ เชียงทอง รองราชเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีดำนาพันธุ์ข้าวพระราชทาน ณ แปลงนาส่วนพระองค์ 904

Read more

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2562

Read more

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมลงพื้นที่กับอธิบดีกรมการข้าว (นายประสงค์ ประไพตระกูล) ในการตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise)

Read more

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้ นายธนันท์ หาญเกริกไกร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าวลงพื้นที่ตรวจติตตามกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่

Read more

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว นำผู้นำชาวนาองค์กรชาวนาทั่วประเทศ จำนวน 250 คน เข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2562  ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลช ระหว่างวันที่ 13 - 16 มกราคม 2562

Read more

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกร ปีที่6 ร่วมกับ บริษัท วันที่ 16 มกราคม 2562

Read more

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์) ร่วมลงพื้นที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน  The Super Farmer เกมเกษตรกร ปีที่6 ร่วมกับ บริษัท วันที่ 16 มกราคม 2562

Read more

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นำเหล่าข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกรมการข้าว ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

Read more

นายอดิศร คูณสมบัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะ ได้เข้าร่วมงานพิธีสืบสานประเพณีบูชาแม่โพสพ ทำบุญรับขวัญข้าวชาวเชียรใหญ่ ปี 2561 เมื่อวันที่ 13 กรกฎคม 2561

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกจัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2561วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี มอบหมายให้ จัดโครงการนำนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมมิการาม จำนวน 20 ราย ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ร่วมกิจกรรมสำรวจแมลงในแปลงนา วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

Read more

ชาวนาปลื้มแผนตลาดนำผลิตดันราคาข้าวเปลือกพุ่ง-ต้นทุนลด 15% กรมข้าวลุยส่งเสริมข้าวนุ่มหลังผู้ส่งออกเตรียมเปิดตลาดจีนหวังแชร์ส่วนแบ่งจากเวียดนาม

Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะ ผู้นำชาวนา องค์กรชาวนา เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังนโยบายด้านข้าวจากนายกรัฐมนตรีวันที่8 มิถุนายน 2561

Read more

วันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ซึ่งวันนี้ตัวแทนชาวนา 300 คน จากทั่วประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังนโยบายของรัฐบาล โดย นายกรัฐมนตรี

Read more

นายธนันท์ หาญเกริกไกร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว ให้การต้อนรับเจ้าหน้าทีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตร ประเทศบังคลาเทศวันที่ 12 มิถุนายน 2561

Read more

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ จัดกิจกรรมการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2561

Read more

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิดงานวิจัยข้าวไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561

Read more

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์ฯ จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ต้นฤดูการผลิตปี 2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Read more

กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต ประชุมกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลิต ครั้งที่ 2/2561 และประชุมการเตรียมการจัดอบรมเมื่อวันอังคารที่22 พฤษภาคม 2561

Read more

นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายโครงการของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

Read more

นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติปี2561 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณแปลงนาทดลองเกษตรกลางบางเขน. กรุงเทพฯ

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้มอบให้นายอดิศร คูณสมบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี61 วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2561

Read more

นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAPของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่1-2 พฤษภาคม 2561

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ5 ด้าน หลักสูตรการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว วันที่2-3 พฤษภาคม 2561

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว จัดประชุมองค์กรชาวนาและสถาบันชาวนา โดยมีที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวนายทรรศนะ ลาภรวยเป็นประธานการประชุม วันที่2 พฤษภาคม2561 ณ ห้องสังข์หยด กรมการข้าว

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ร่วมกับศมข.ลำปาง วันที่ 1 พฤษภาคม 61

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมการจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

Read more

นายประสงค์ ศรีอ่อนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่พร้อมบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 30 เมษายน 2561

Read more

ประชุมคณะทำงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับเขตภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวยกระดับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ให้เป็นSmart Farmer กรมการข้าวมีภารกิจส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าว จึงได้ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 5 หลักสูตร

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้รับเกียรติจากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว มาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี วันที่ 25 เมษายน 2561

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561 โดยนายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 5 มีนาคม 2561

Read more

คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ข้าวครบวงจร เริ่มประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ส่งผู้แทนเข้าประชุม คณะทำงานประชาสัมพันธ์แผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจรครั้งที่1/2561

Read more

นางวรรณพรรณ จันลาภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีมอบหมายให้ นายภาคภูมิ พันธ์คำภาจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายประภาส  หนูนุ่น ดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้กิจกรรมสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2561 วันที่ 28 ก.พ. 2561

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นางรอยบุญ จำรัสกาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่สำรวจและ ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวแปลงเกษตรกรพื้นที่นาแปลงใหญ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Read more
อ่านข่าวทั้งหมด