ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

กรมการข้าว โดย สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2561

Read more

 นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2561

Read more

นางสาวจารุวรรณ เถินบุรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน วันที่ 17 มกราคม 2561

Read more

นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนและกำหนดแนวทางพัฒนา ศพก. (หลัก) ด้านข้าว วันที่ 16 มกราคม 2561

Read more

นายธนันท์ หาญเกริกไกร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว เดินทางไปตัดสินการประกวดศูนย์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ ปี 2561จังหวัดพิจิตร วันที่ 15 นกราคม 2561

Read more

นายธนันท์ หาญเกริกไกร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว เดินทางไปตัดสินการประกวดศูนย์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ ปี 2561จังหวัดนครพนม วันที่ 13 นกราคม 2561

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ได้มีจัดการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ ปีการเพาะปลูก 2560/61 โดยมีว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกรรมการ

Read more

นางคณิตา เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอรอนงค์ พึ่งเขียว นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดประชุมเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) วันที่ 8-11 ม.ค. 2561

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ตะลุยจัดชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 รวม 5 ครั้ง ระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายธวัชชัย ปองไป และนางสาวทัศณีวัลย์ แสงนาโก เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรมการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 วันที่ 9 มกราคม 2561

Read more

นายโอภาส สารสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา13.30 น.

Read more

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเป็นประธานการประชุม สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ครั้งที่1/2561 ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 -16.30น. ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น3 กรมการข้าว

Read more

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ) นำบุคคลากร ของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณอาคารกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ

Read more

นายสามารถ วรามิตร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยต้อนรับ ครม.สัญจร ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสุโขทัย ของนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

Read more

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต นางจุรี  ภทรกุลนิษฐ์ ตรวจเยี่ยมการใช้เครื่องอบข้าว ณ เขตคลองสามวา กรุงเทพ

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรรับขวัญปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เชิญชวนชาวส่งเสริมการผลิตข้าวทุกคนร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร

Read more

สำนักบริหารกลางจัดงานสัมมนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ด้านงานสารบรรณ การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

ระวัง ระวัง โรคเมล็ดด่าง สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ขอแจ้งเตือนชาวนาให้เฝ้าระวังโรคเมล็ดด่างในแปลงนาข้าว ซึ่งมักจะระบาดรุนแรงในสภาพอากาศที่มีหมอกและชื้น

Read more

กรมการข้าวฟอร์มทีมผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญด้านข้าวเพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ โดยจะมีการลงพื้นที่ตรวจผลงานของชาวนา 4 สาขา

Read more

กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี อบรมยกระดับเกษตรกรจาก Existing SmartFarmer ให้เป็น SmartFarmerModel หรือเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว โดยใช้กระบวนการตามตัวชี้วัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายธนันท์หาญเกริกไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าวและ นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต และคณะ ได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) วันที่ 25 ธันวาคม 2560 

Read more

เจ้าหน้าที่โครงการฯ โครงการฯ นำเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวงอกส่งให้กลุ่มเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่  นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมาย วันที่ 25 ธันวาคม 2560

Read more

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่60 จำนวน 13,200กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชหลังนา

Read more

กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลผลิตข้าว จัดสัมมนาสรุปผลการเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

Read more

กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมจัดนิทรรศการงานเทศกาลข้าวไทย วันที่ 15 ธันวาคม 2560

Read more

กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ ได้จัดสัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว ภายใต้โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2560

Read more

กรมการข้าวร่วมกับภาคเอกชน จัดประกวดแข่งขันในรายการ The Super Farmer Game เกมเกษตรกรปีที่ 5 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โดยกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมSmart Farmer ปี 2561 หลักสูตร “การฝึกอบรม Existing Smart Farmer เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ Smart Farmer Model ”ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560

Read more

กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต นำทีมประชาสัมพันธ์กรมการข้าวและทีมข่าวของบริษัท ฟาร์ม แชนเนล ทำข่าวกิจกรรมและการดำเนินงานนาแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาค้อใต้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ดำเนินการสาธิตและให้นักเรียนลงมือปักดำด้วยตนวันที่ 13 ธันวาคม 2560

Read more

กรมการข้าว โดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้จัดสัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างสมรรถนะเพิ่มให้แก่เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานในการติดตามสถานการณ์การระบาดและการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว

Read more

กรมการข้าวได้ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ผ่านสื่อโทรทัศน์

Read more

นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกันการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช Safety kit จากสมาคมอารักขาพืชไทย เพื่อนำไปใช้กับโครงการที่เกี่ยวข้อง

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ????? ปรับกลยุทธเชิงรุกพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของชาวนาไทย

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี @@@ เดินหน้าให้ความรู้แบบเคาะประตูบ้าน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว

Read more

กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ ผนึกกำลังดูแลอารักขาพืชครบวงจร

Read more

กระทรวงเกษตรฯ ชักธงรบจับมือเอกชนรับซื้อข้าวจากโครงการนาแปลงใหญ่

Read more

กรมการข้าวจัดทับเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร 

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเสริมกำลังจัดทับติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเสริมทัพโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว 

Read more

??? เกี่ยวกันนะพ่อเกี่ยว ???

Read more

#### ฟอร์มทีมวางแผนจัดทับหน้า #### 

Read more
อ่านข่าวทั้งหมด

1497610514018

mm0

22220

big002

position12 001

position12 002

rc02 11 07 60

rice center register

information