01 19 05 63

สามารถรับชมงานวันข้าวและชาวนา 2564 ย้อนหลังได้ที่

Japan10 09 63

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะชาวนาเข้าพบนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2564 นายกรัฐมนตรี ขอบคุณชาวนาไทยที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ พัฒนาข้าวไทย-เพิ่มผลิตภาพข้าวไทยให้สูงขึ้น เชื่อมั่นการรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่-พัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา

Read more

ประกาศ ขอเชิญร่วมลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับชมงาน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564" ในรูปแบบ Online วันที่ 4-6 มิ.ย.นี้ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็สามารถร่วมงาน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ"

Read more

เชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็นครูแม่ไก้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การใช้งานแปพลิเคชัน สำหรับบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ซึ่งมีชื่อว่า "ฟาร์มดีมีสุข"

Read more

สยามคูโบต้า จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เจียไต๋ และคอร์สสแควร์ ดันหลักสูตรออนไลน์ "KUBOTA Agri e-Learning" ปั้นเกษตรกรหน้าใหม่ขยายตลาดแรงงานภาคการเกษตร ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ โควิด-19

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกเยาวชนเกษตร Young Smart Farmer ที่เข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น

Read more

วันที่ 1 เมษายน 2564      นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี 

Read more

ประกาศมูลนิธิเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง "การให้เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

Read more

วันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้ นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

Read more

วันที่ 25 มีนาคม 2564          นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายถอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมเยาวชนเกษตร Young Smart Farmer

Read more

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เรื่อง แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564

Read more

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้ นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

Read more

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

Read more

วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้ นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 

Read more

วันที่ 23 มีนาคม 2564     นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางสาวสุจิรัตน์ พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้แทนกรมการข้าว เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

Read more

วันที่ 23 มีนาคม 2564    นางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

Read more

วันที่ 19 มีนาคม 2564      นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 129 ปี 

Read more

วันที่ 18 มีนาคม 2564      นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นางสาวดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี และนางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน

Read more

วันที่ 16 มีนาคม 2564      นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 15 โดยมีนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธี

Read more

วันที่ 13 มีนาคม 2564     นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการฝึกอบรม Young Smart Farmer ประจำปี 2564 หลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" รุ่นที่ 2

Read more

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมตรวจเยี่ยมกรมการข้าวและมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว และเยี่ยมชมนิทรรศการ ของสำนัก/กอง ต่างๆ

Read more

วันที่ 11 มีนาคม 2564 อธิบดีกรมการข้าวได้มอบหมายให้นายกิตติโชติ จันทร์ศรีตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต และนางสาววัชราภรณ์ พวงแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 

Read more

วันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นายเฉลิมพร พิรุณสาร ประธานคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more

วันที่ 10 มีนาคม 2564      นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการฝึกอบรม Young Smart Farmer ประจำปี 2564 หลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" รุ่นที่ 1

Read more

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้ นายกิตติโชติ จันทร์ศรีตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต พร้อมด้วย นางสาววัชราภรณ์ พวงแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

Read more

วันที่ 3 มีนาคม 2564 กรมการข้าวได้มอบหมาย นางสาวดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา และนางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น

Read more

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่สินค้าข้าว) ผ่านระบบ Application Zoom 

Read more

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับขึ้นทะเบียนหนี้ตลอดปี 2564   ณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดทั่วประเทศในวันและเวลาทำการ

Read more

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและกรมการข้าว ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะผู้บริหารกรมการข้าวเข้าร่วมหารือร่วมกับผู้นำภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำเยาวชนเกษตร Young Smart Farmer ด้านข้าว จำนวน 2 ราย รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น

Read more

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว  เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการข้าว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว 

Read more

นางสาวดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ร่วมกับประธานและเลขานุการการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นจำนวน 4 สาขา  ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. 

Read more

นางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายยุทธการ แก้วแก้มทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTR) กับหน่วยงานราชการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

Read more

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำคณะเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบกระเช้าของขวัญแด่อธิบดีกรมการข้าว (นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร) เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564  วันที่ 29 ธันวาคม 2563

Read more

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำคณะเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบกระเช้าของขวัญแด่รองอธิบดีกรมการข้าว (นายขจร เราประเสริฐ) เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564  วันที่ 29 ธันวาคม 2563 

Read more

 นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำคณะเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบกระเช้าของขวัญแด่รองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง) เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2563

Read more

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการฝึกอบรม Model Smart Farmer ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงาน วันที่ 23 ธันวาคม 2563

Read more

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงนาอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2564  วันที่ 14 ธันวาคม 2563

Read more

ท่านประภัตร โพสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการจัดงานมหกรรม "เกษตรอัจฉริยะ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมประชุม ณ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 6 ธันวาคม 2563

Read more

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป  วันที่ 4 ธันวาคม 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายเดช พะโยม Smart Farmer ด้านข้าว ณ ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร วันที่ 3 ธันวาคม 2563

Read more

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวางแผนและพัฒนาการทำงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวเจ้าพื้นนุ่ม" โดยมีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายประเสริฐ ปราบภัย Smart Farmer ด้านข้าว ณ ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

Read more

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานการประชุมสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ครั้งที่ 5/2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานต่างๆ ภายใต้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และวางแผนการดำเนินงานโครงการที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นางสาววิจิตรา แสงทอง Smart Farmer ด้านข้าว ณ ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายไพโรจน์ คลังนอก Smart Farmer ด้านข้าว ณ หมู่2 ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

Read more

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม “เกษตรอัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายพิชิต เกียรติสมพร Smart Farmer ด้านข้าว ณ ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นางสาวสุรภา การัณภิรมย์ Smart Farmer ด้านข้าว ณ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายบุญฤทธิ์ หอมจันทร์ Smart Farmer ด้านข้าว ณ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายนพดล สว่างญาติ Smart Farmer ด้านข้าว ณ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายชัยยา จันทร์สุข Smart Farmer ด้านข้าว ณ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายสุภาพ มุสิกะศิริ Smart Farmer ด้านข้าว ณ หมู่ 4 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว (Smart Farmer) โดยมีนายสัญญา คุณากร (ดู๋) พิธีกรมากความสามารถ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงาน ปี 2564- 2565 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อำเภอจะนะ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นางสาวณฐวรรณ มหาวรรณ์ Smart Farmer ด้านข้าว ณ หมู่ 2 ตำบลชุมเมือง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

Read more

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายถวิล สุริยะ Smart Farmer ด้านข้าว ณ หมู่ 9 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

Read more

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวมอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต. วิศาล สมพงษ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า"การจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ" โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

Read more

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม “การจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ” ครั้งที่ 1 ณ บ้านเรือนไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

Read more

ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงมาตรการแนวทางในการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลด และมาตรการภายใต้โครงการลดรายจ่ายสร้างรายได้สำหรับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง 2563/2564 พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

Read more

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อให้สัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ และทิศทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรมการข้าววันที่ 29 ตุลาคม 2563

Read more

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่ง และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ปลูก เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

Read more

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย วันที่ 12 ตุลาคม 2563

Read more

นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิทยากรหลักการผลิตข้าวที่ยั่งยืน (SRP)” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมการข้าว และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน  (GIZ) เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวที่ยั่งยืน วันที่ 8 ตุลาคม 2563

Read more

เวลา 16.30 น. นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบดอกกุหลาบเพื่อแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบวาระเกษียณอายุราชการ ในปี 2563 แก่นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และข้าราชการกรมการข้าวผู้เกษียณอายุราชการ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมการข้าว วันที่ 30 กันยายน 2563

Read more

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยบุคลากรกรมการข้าว ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

Read more

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563  นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการจัดจ้างโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้องยกเลิกตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 67 (3)

Read more

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา "การนำเสนอผลการศึกษา Smart Farmer ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา"  วันที่ 17 กันยายน 2563

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลผลิต ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า และกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 17 กันยายน 2563

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลสามบัณฑิต และกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหัวเวียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 16 กันยายน 2563

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้ร่วมติดตามการดำเนินงานของ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสันป่ายาง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลขี้เหล็ก อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุทัศน์ ศูนย์กาย ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลขี้เหล็ก เป็นผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว และกลุ่มนาแปลงใหญ่คุ้งสำเภา จังหวัดชัยนาทวันที่ 15 กันยายน 2563

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ณ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรนิคมฯบางระกำ จำกัด จังหวัดพิษณุโลกวันที่ 14 กันยายน 2563

Read more

นายโอวาท ยิ่งลาภผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชาวนาอาสา หลักสูตร ผู้ตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าวมืออาชีพและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น ณ บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 8 กันยายน 2536

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลด้านรายได้และต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร Developing Farmer อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีวันที่ 4-5 กันยายน 2563

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลด้านรายได้และต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร Developing Farmer อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ 3 กันยายน 2563

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลด้านรายได้และต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร Developing Farmer อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ 2 กันยายน 2563

Read more
อ่านข่าวทั้งหมด
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ๒๕๖๓
Final Final Page 027 1
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ๒๕๖๓
Final Final Page 195 1
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน
ประเภทข้าวหอมมะลิ ๒๕๖๓
Final Final Page 209 1
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน
ประเภทข้าวอื่นๆ ๒๕๖๓
Final Final Page 217 1