คู่มือโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562  ระหว่างวันที่7-10 มกราคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่

คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี2562

คู่มือการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี2562

แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม

คู่มือดำเนินงานกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องงบประมาณ 2562