1. คำนำ

2. สารบัญ ปี 61

3. โครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2561

4. แผนปฏิบัติงาน ค.นาแปลงใหญ่ ปี 61

5. เป้าหมายการดำเนินงาน 61

7. การจัดสรรงบโครงการนาแปลงใหญ่ 2561 กข. งวด 1

8. การจัดสรรงบโครงการนาแปลงใหญ่ 2561 กข. งวด 2

9. การจัดสรรงบโครงการนาแปลงใหญ่ 2561 หน่วยงานอื่นๆ กสก.

10. บัญชีการจัดสรรงบกิจกรรมบริหารจัดการศัตรู ของ กสก

11. การจัดสรรงบโครงการนาแปลงใหญ่ 2561 หน่วยงานอื่นๆ พด. พณ.

12. แนวทางการดำเนินงาน นาแปลงใหญ่

13. การบริหารจัดการชุมชน

14. การพัฒนาด้านการผลิต

14.1 การพัฒนาด้านการผลิต

14.2 การพัฒนาด้านการผลิต

15. การพัฒนาด้านการตลาด

16. การบริหารจัดการโครงการ

17. ภาคผนวก

18. ภาคผนวก 1 แนวคิดการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการทำนาเชิงประณีต

19. ภาคผนวก 2 แบบฟอร์มเก็บข้อมูล

20. ภาคผนวก 3 แนวทางการบริหารจัดการครุภัณฑ์ทางการเกษตรที่รับสนับสนุนจากโครงการฯ

21. ภาคผนวก 4  ตัวอย่างการยืมครุภัณฑ์

22. ภาคผนวก 5 เทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบประณีตในนาน้ำฝน

23. ภาคผนวก 6 เทคโนโลยีปลูกข้าวแบบประณีตเขตชลประทาน

24. ภาคผนวก 7 ปุ๋ยสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

25. ภาคผนวก 8 แบบรายงานทำเนียบศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

26. ภาคผนวก 9 แบบรายงานผลการผลิตจุลินทรีย์พร้อมใช้

27. ภาคผนวก 10 ระดับเศรษฐกิจแมลงและโรคพืช

28. ภาคผนวก 11.แบบสำรวจศัตรูข้าวแปลงนา กับดักแสงไฟ

29. ภาคผนวก 12 แบบสำรวจศัตรูข้าวแปลงนา สำรวจแปลงนา

30. ภาคผนวก 13 ตัวอย่างรายงานสถานการณ์เร่งด่วน

31. ภาคผนวก 14 ตัวอย่างหนังสือ กวข กษอ กษจ

32. ภาคผนวก 15 ตัวอย่างวิทยุชุมชน

33. ภาคผนวก 16 ตัวอย่าง อบต

34. ภาคผนวก 17 ตัวอย่างแบบรายงานสถานการณืเร่งด่วน เตือนภัยการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

35. ภาคผนวก 18 รายชื่อศูนย์เครือข่าย

36. ภาคผนวก 19 แบบประเมินผลลัพธ์โครงการ

37. ภาคผนวก 20 ตัวอย่างป้ายแปลง

38. ภาคผนวก 21 ตัวอย่างการเก็บผลผลิตข้าว

39. ภาคผนวก 22 ตัวอย่างต้นทุนการปลูกข้าวในนาน้ำฝน ชลประทาน

40. ภาคผนวก 23 บทบาทภารกิจเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ปี 61

41. ภาคผนวก 24 ตัวอย่างการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ปี 61

42. ภาคผนวก 25 ตาราง เก็บข้อมูล (1)

42. ภาคผนวก 25 ตาราง เก็บข้อมูล (2)

42. ภาคผนวก 25 ตาราง เก็บข้อมูล (3)

42. ภาคผนวก 25 ตาราง เก็บข้อมูล (4)

42. ภาคผนวก 25 ตาราง เก็บข้อมูล (5)

42. ภาคผนวก 25 ตาราง เก็บข้อมูล (6)

43. ภาคผนวก 26 แบบรายงานสรุปปิดโครงการ

44. ภาคผนวก 27 เป้าหมายนาแปลงใหญ่  ปี 2560-2564

45. ภาคผนวก 28 ผู้จัดทำ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว

46. หน้าปกคู่มือ