01 การถ่ายทอดความรู้ การจัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

02 การฝึกอบรมด้านองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว
      ให้มีคุณภาพ  (6หลักสูตร)

03 การพัฒนาการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่

04 กิจกรรมกลุ่มบริหารจัดการศัตรูข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
      (นาแปลงใหญ่) ปี
2561 (ในส่วนของกรมการข้าว)

05 โครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าวGAP ครบวงจร

06 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561
      โดย นายวิโรจน์ จันทร์ขาว

07 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561
      สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว

08 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

09 ธ.ก.ส. กับการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาเกษตรแบบแปลงใหญ่

10 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561