คำอธิบายการสำรวจคัดกรองโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
Smart farmer ปี2562

รายชื่อเกษตรกรที่ต้องสำรวจคัดกรองในปี2562 ภาคกลาง (แยกรายจังหวัด)

รายชื่อเกษตรกรที่ต้องสำรวจคัดกรองในปี2562 ภาคเหนือ (แยกรายจังหวัด)

รายชื่อเกษตรกรที่ต้องสำรวจคัดกรองในปี2562 ภาคตะวันออก (แยกรายจังหวัด)

รายชื่อเกษตรกรที่ต้องสำรวจคัดกรองในปี2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แยกรายจังหวัด)

รายชื่อเกษตรกรที่ต้องสำรวจคัดกรองในปี2562 ภาคตะวันตก (แยกรายจังหวัด)

รายชื่อเกษตรกรที่ต้องสำรวจคัดกรองในปี2562 ภาคใต้ (แยกรายจังหวัด)

แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนในระบบฐานข้อมูลสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของกรมการข้าว

แบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ด้านข้าว

แบบรายงานการขึ้นทะเบียน Smart Farmer ของกรมการข้าว ปี2562

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน1

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน2

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน ศพก.

เอกสารการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม 6 หลักสูตร