- กรมการค้าต่างประเทศขอแจ้งประกาศจากกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรฐานสินค้าข้าวเสรีไทย พ.ศ. 2562

<<< ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>>

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาสา

<<< ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>>

- ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

<<< ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>>

- ประชาสัมพันธ์การควบคุมการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2 ฤดูแล้งปี2561/62 ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และการใช้น้ำอย่างเคร่งครัด

<<< ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>>