คู่มือโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564
Downlond

 

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ระหว่างวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คู่มือโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2563
Downlond

กรมการข้ว ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว
Downlond

กรมการข้าว GAP
Downlond

กรมการข้าว เฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ข้าว
Downlond

กรมการค้าภายใน
Downlond

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Downlond

กรมพัฒนาที่ดิน
Downlond

กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
Downlond

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผชช.ปรานอม จันทร์ใหม่
Downlond

กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
Downlond

ตัวอย่างแบบบันทึก กรมส่งเสริมการเกษตร
Downlond

กรมการข้าว ท่านดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย
Downlond

กรมการข้าว ท่านขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว
Downlond

ธ.ก.ส. คุณไพฑูรย์ มานะกิจสมบูรณ์
Downlond