คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี 2563
Download

แบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติ
Download

แบบรายงานผลการสำรวจคัดกรอง Smart Farmer ด้านข้าว
Download

แบบฟอร์ม M-01 P31 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
Download