คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2564
Download

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ตอนที่ 1
Download

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ตอนที่ 2
Download

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563
Download

 

 

คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี 2563
Download

แบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติ
Download

แบบรายงานผลการสำรวจคัดกรอง Smart Farmer ด้านข้าว
Download

แบบฟอร์ม M-01 P31 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
Download