เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่
และโครงการต่าง ๆ ภายใต้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2563

และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ ปี 2564

1.ชุมชนข้าวของชาวนาไทย -รองอธิบดีกรมการข้าว

DOWNLOAD

2.ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2563 (กสจ).

DOWNLOAD

3.โครงการศุนย์ข้าวชุมชนปี 2564 (กวภ)

DOWNLOAD

4.ผลการดำเนินงาน Smart Farmer ปี2563 (กพท)

DOWNLOAD

5.ผลการดำเนินงานโครงการลดโลกร้อน ปี 2563 (กปศ)

DOWNLOAD

6.Rice-Big Farm 

DOWNLOAD

7.เอกสารนำเสนอผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว18.09.63 

DOWNLOAD