เอกสารประกอบการฝึกอบรม Model Smart Farmer ปี64 หลักสูตร "การเพิ่มขีดความสามารถของชาวนาต้นแบบ"ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

1. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อ.อรสา กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

DOWNLOAD

2. คู่มือคำแนะการใช้แอพพลิเคชั่น

DOWNLOAD

3. คู่มือคำแนะนำการป้องกันกำจัดแมลง-สัตว์ศัตรูพืช

DOWNLOAD