Display # 
Title Hits
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันสัญญา 34
กำหนดวันปิดรับใบสำคัญ บิลบริษัท ห้าง ร้าน และเรื่องอื่นๆ 46
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นของหน่วยงานของรัฐ 48
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญาซื้อหรือจ้างมาตรา 103 วรรคหนึ่ง(2)หรือ (4)  61
การดำเนินการด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 58
ผู้มีอำนาจ และการมอบอำนาจ 49
การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ประชุมพิจารณา 46
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 52
การจัดบันทึกรายงานผลการพิจารณา 44
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 58