Display # 
Title Hits
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันสัญญา 88
กำหนดวันปิดรับใบสำคัญ บิลบริษัท ห้าง ร้าน และเรื่องอื่นๆ 138
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นของหน่วยงานของรัฐ 105
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญาซื้อหรือจ้างมาตรา 103 วรรคหนึ่ง(2)หรือ (4)  113
การดำเนินการด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 109
ผู้มีอำนาจ และการมอบอำนาจ 102
การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ประชุมพิจารณา 110
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 108
การจัดบันทึกรายงานผลการพิจารณา 120
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 125