Japan10 09 63

     ประกาศ การรับสมัครเยาวชนเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปึ่น
ประจำปี 2564 

     ด้วยกรมการข้าวได้ดำเนินโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ The Japan Agricultural Exchange Council (JAEC) ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำเยาวชนเกษตรพัฒนาทักษะอาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริงในฟาร์มเกษตรกรญี่ปุ่น นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้พัฒนาอาชีพของตนเองและเผยแพร่สู่ชุมชนได้ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเกษตรกรของทั้งสองประเทศ ระยะเวลาการฝึกอบรม เป็นเวลา 11 เดือน ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะมีประสบการณ์ โลกทัศน์กว้างไกล รับทราบสถานการณ์การเกษตร ในต่างประเทศ มีทักษะในการบริหารจัดการและการทำงานในฟาร์ม

รายละเอียดเพิ่มเติม...

Download ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
และกำหนด เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่นโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น
ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเยาวชนเกษตรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น
ประจำปี 2564