วิสัยทัศน์ (VISION)

katoon                             เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่น  
                   ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าว
                    และพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนา

       
 katoon                  ประวัติ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว