Display # 
Title Author Hits
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 Written by เฉลิม คุ้มทัพ 205
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต ภายใต้โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ Written by เฉลิม คุ้มทัพ 5
วันที่ 3 กันยายน 2562 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ดำเนินกิจกรรมจัดงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่และนำเสนอความสำเร็จของนาแปลงใหญ่ Written by เฉลิม คุ้มทัพ 19
วันที่22 สิงหาคม 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ Written by เฉลิม คุ้มทัพ 24
วันที่19 สิงหาคม 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ Written by เฉลิม คุ้มทัพ 26
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะ ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบแปลงใหญ่ และวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ณ แปลงนาสาธิต(หนำนาทอน) Written by เฉลิม คุ้มทัพ 22
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานสัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว Written by เฉลิม คุ้มทัพ 30
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ Written by เฉลิม คุ้มทัพ 19
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ แปลงนาส่วนพระองค์ 904 ภายในพระราชอุทยาน พระที่นั่งอัมพรสถาน พลอากาศตรีธีระ เชียงทอง รองราชเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีดำนาพันธุ์ข้าวพระราชทาน ณ แปลงนาส่วนพระองค์ 904 Written by เฉลิม คุ้มทัพ 260
สำนักนักส่งเสริมการผลิตข้าว Written by สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 117