001

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการฝึกอบรม Model Smart Farmer ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงาน วันที่ 23 ธันวาคม 2563

     นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการฝึกอบรม Model Smart Farmer ประจำปี 2564 หลักสูตร "เพิ่มขีดความสามารถของชาวนาต้นแบบ" โดยมีนางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ Smart Farmer ต้นแบบด้านข้าว ได้รับการเสริมสมรรถนะด้านองค์ความรู้เรื่องข้าว การใช้เทคนิคการทำสื่อและตลาดออนไลน์ในยุคดิจิทัล สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และถูกต้องสู่เกษตรกรรายอื่นในชุมชนและผู้มาเยือนได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบด้านข้าวให้มีความเข้มแข็งผ่านการใช้ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
     โครงการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก โดยตลอดการฝึกอบรมได้ดำเนินการตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพกิจกรรม

131753341 232167498310186 8187053699544649783 o

132724845 232167841643485 2633971176012048896 o

131825477 232167731643496 2621913590332721823 o

002

132001474 232168044976798 5659898931796119184 o

132424209 232167421643527 1861117014791105294 o