11

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว  เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการข้าว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว 

โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมการข้าวเข้าร่วมในพิธี พร้อมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่ง ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “อธิบดีกรมการข้าว” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

1 2 

3 

4 

5

6