01

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำเยาวชนเกษตร Young Smart Farmer ด้านข้าว จำนวน 2 ราย รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น

 

1

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำเยาวชนเกษตร Young Smart Farmer ด้านข้าว จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายพงศกรเบียดนอก และนางสาวสุนัฐชา สลัยรัมย์ รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 2 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี

2

3

4

5

6

7

8

9