01

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและกรมการข้าว ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะผู้บริหารกรมการข้าวเข้าร่วมหารือร่วมกับผู้นำภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ

 

001

         วันที่ 2 มี.ค. 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและกรมการข้าว ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะผู้บริหารกรมการข้าวเข้าร่วมหารือร่วมกับผู้นำภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เพื่อหารือในประเด็นการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน การจัดทำฐานข้อมูลศูนย์ข้าวผ่านระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการผลิตข้าว รวมถึงแผนการดำเนินงานของกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์และเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งจะเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนร่วมกันต่อไป
          นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับประเทศและระดับภูมิภาค เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564 รวมถึงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชนรวมกับผู้แทนศูนย์ข้าวชุมชน ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20