01

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่สินค้าข้าว) ผ่านระบบ Application Zoom 

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่สินค้าข้าว) ผ่านระบบ Application Zoom พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง) ผู้อำนวยการส่งเสริมการผลิตข้าว ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา ผู้แทนจากส่วนกลางกรมการข้าว และส่วนภูมิภาคกรมการข้าว เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯร่วมกัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว อาคารกรมการข้าว

 1

2

3

4