01

วันที่ 3 มีนาคม 2564 กรมการข้าวได้มอบหมาย นางสาวดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา และนางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น

วันที่ 3 มีนาคม 2564 กรมการข้าวได้มอบหมาย นางสาวดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา และนางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น ณ กรมส่งเสริมการเกษตร นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม
การประชุมครั้งนี้พิจาณาเกษตร/บุคคลทางการเกษตร ทั้งหมด จำนวน 16 สาขา โดยกรมการข้าวได้เสนอผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา

 1

2

3