01

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้ นายกิตติโชติ จันทร์ศรีตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต พร้อมด้วย นางสาววัชราภรณ์ พวงแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้ นายกิตติโชติ จันทร์ศรีตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต พร้อมด้วย นางสาววัชราภรณ์ พวงแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) โครงการนำร่อง "พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่" ณ ห้องประชุม 1 - 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1

2

3