01

วันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นายเฉลิมพร พิรุณสาร ประธานคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นายเฉลิมพร พิรุณสาร ประธานคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมชี้แจง

โดยในส่วนของกรมการข้าว ประกอบด้วย นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ผู้แทนกรมการข้าวในพื้นที่ และนางสาววริศรา ทรัพย์เกษม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ผู้แทนกรมการข้าวส่วนกลาง ร่วมชี้แจงรายละเอียดแผน-ผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563-2564 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอสิชล อำเภอนาบอน และอำเภอร่อนพิบูลย์ ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2564

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11