01

วันที่ 11 มีนาคม 2564 อธิบดีกรมการข้าวได้มอบหมายให้นายกิตติโชติ จันทร์ศรีตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต และนางสาววัชราภรณ์ พวงแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 

 

วันที่ 11 มีนาคม 2564 อธิบดีกรมการข้าวได้มอบหมายให้นายกิตติโชติ จันทร์ศรีตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต และนางสาววัชราภรณ์ พวงแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการประสานการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการสร้างเกษตรมูลค่าสูง ณ อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ซึ่งมีประเด็นในการขับเคลื่อนเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาทั้งด้านการตลาดนำการผลิต การทำเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ การทำเกษตรปลอดภัย เป็นต้น

1

2

3

4