01

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมตรวจเยี่ยมกรมการข้าวและมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว และเยี่ยมชมนิทรรศการ ของสำนัก/กอง ต่างๆ

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมตรวจเยี่ยมกรมการข้าวและมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว และเยี่ยมชมนิทรรศการ ของสำนัก/กอง ต่างๆ ในการนี้ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง ผลของภาวะโลกร้อนต่อการปลูกข้าว และเทคโนโลยีของกรมการข้าว ในการบริหารจัดการเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

1

2

3

4

5