01

วันที่ 13 มีนาคม 2564     นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการฝึกอบรม Young Smart Farmer ประจำปี 2564 หลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" รุ่นที่ 2

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการฝึกอบรม Young Smart Farmer ประจำปี 2564 หลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" รุ่นที่ 2 โดยมี นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ Young Smart Farmer เป็นผู้มีความรู้และความสามารถ ในการตลาดยุคดิจิทัล สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่สืบทอดอาชีพการทำนาที่สำคัญในการผลิตข้าวของประเทศ

โครงการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมวรบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยตลอดการฝึกอบรมได้ดำเนินการตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12