01

วันที่ 19 มีนาคม 2564      นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 129 ปี 

           วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 129 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในส่วนของกรมการข้าวมอบหมายให้ นางสาวเกศวดี พึ่งเกษม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาววริศรา ทรัพย์เกษม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          การจัดนิทรรศการเนื่องโอกาสครบรอบวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีนี้ กำหนดให้มีการจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "แปลงใหญ่ รวมคน รวมพื้นที่ ร่วมบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน เชื่อมโยงตลาด" ซึ่งกรมการข้าวได้รับมอบหมายให้นำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มาจัดแสดง

1

2

3

4

5

6

7