01

วันที่ 23 มีนาคม 2564    นางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

       วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

1

2

3