01

วันที่ 23 มีนาคม 2564     นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางสาวสุจิรัตน์ พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้แทนกรมการข้าว เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

          วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางสาวสุจิรัตน์ พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้แทนกรมการข้าว เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

    ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้

  1. การปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน Smart Farmer
  2. แนวทางการประเมินคุณสมบัติเกษตรกรเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรต้นแบบ
  3. การจัดทำระบบฐานข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

 1

2

3

4