01

วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้ นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 

 

          วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้ นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลรอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

      นายชัยยพล ชาวเมืองสีวสุ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลรอบเมือง ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมการข้าว เป็นศูนย์หนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธ์ุข้าว ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 นับเป็นศูนย์ข้าวชุมชนแรกในเขตภาคตะวันออก ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้นจากภาครัฐ เพื่อช่วยชาวนาในพื้นที่ใช้เป็นเครื่องมือในการลดความชื้นเมล็ดพันธ์ุข้าวแทนการตากแดด เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพดี ก่อนกระจายสู่พื้นที่ทำนาภายในชุมชน และจังหวัดใกล้เคียง

       ซึ่งในการติดตามงานครั้งนี้ได้ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน เรื่องกระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี แก่ โดยมีนายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ร่วมรับฟังรายงานการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อขยายผลประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป

1

2

3

4

5

6

7