01

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

            วันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินใหม่ หมู่ 5 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

         นายสกล ใจสงัด ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินใหม่ ปัจจุบันมีสมาชิก 30 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี พันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องอาศัยแรงงานในการคัดเมล็ดพันธุ์ เพื่อเสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนแห่งนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายกจึงได้สนับสนุนโดยการให้ยืมเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้สมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชนได้ใช้ประโยชน์ และช่วยเหลือเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

1

2

3

4

5

6