01

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เรื่อง แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564

 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เรื่อง แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เรื่อง แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564