01

วันที่ 25 มีนาคม 2564          นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายถอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมเยาวชนเกษตร Young Smart Farmer

            วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายถอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมเยาวชนเกษตร Young Smart Farmer ที่เข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564
         โดยมีเยาวชนเกษตรของกรมการข้าวเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายพงศกร เบียดนอก และนางสาวสุนัฐชา สลัยรัมย์
      การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 2 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14