01

วันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้ นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

     วันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้ นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มสามัคคีพันธุ์ข้าว ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

        นายประยูร แตงทรัพย์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มสามัคคีพันธุ์ข้าว ได้กล่าวถึงการดำเนินงานและการบริหารงานของศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 28 ราย พื้นที่รวม 800 ไร่ ปลูกข้าวในเขตนอกชลประทาน ผลผลิตที่ได้นอกจากกระจายเมล็ดพันธ์ุดีในชุมชนแล้ว ยังมีผลผลิตส่งเมล็ดพันธ์ุข้าว พันธุ์กข79 ให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และได้ยื่นขอใบอนุญาตรวบรวม และจำหน่ายเมล็ดพันธ์ุควบคุม ข้าวเปลือกได้แก่ พันธ์ุข้าว กข41 กข57 กข49 และกข61 ส่งจำหน่ายให้แก่ เกษตรโอฬารพันธ์ุข้าว จังหวัดชัยนาท และผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์อื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง การได้รับสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธ์ุข้าว จากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ศูนย์ข้าวขุมชนดังกล่าวและศูนย์ข้าวชุมชนใกล้เคียง มีรายได้จากการจำหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าวสูงขึ้น เนื่องจากผ่านกระบวนการอบลดความชื้นเมล็ดพันธ์ุข้าว ได้ความชื้นตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ชาวนาในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคถึงแหล่งผลิต ได้พันธ์ุข้าวตรงตามพันธ์ุที่ปลูก

1

2

3

4

5

6

7

8

9