01

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกเยาวชนเกษตร Young Smart Farmer ที่เข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น

            วันที่ 7 เมษายน 2564 นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกเยาวชนเกษตร Young Smart Farmer ที่เข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น รอบที่ 2 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี
         โดยมีเยาวชนเกษตรของกรมการข้าวเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายพงศกร เบียดนอก และนางสาวสุนัฐชา สลัยรัมย์ โดยเยาวชนเกษตรของกรมการข้าว ทั้ง 2 ราย ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564
             ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 2 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12