103

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ตะลุยจัดชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 รวม 5 ครั้ง ระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

“สสข. ตะลุยจัดชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนาแปลงใหญ่” 

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ตะลุยจัดชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 รวม 5 ครั้ง ระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

          การดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับการดำเนินงานแบบบูรณาการ  สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวจึงได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

          ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

          ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

          ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

          ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

          ทุกคนที่ดูแลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ผนึกกำลังร่วมสร้างประโยชน์ต่อชาวนาไทย ด้วยเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนบูรณาการกันสุดฤทธิ์ เพื่อเสริมกำลังให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

102

101