S 272712612

นายมงคลจันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ เข้าร่วมจัดฐานเรียนรู้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
ปี 2561 
วันที่ 23 มกราคม 2561

วันที่ 23 มกราคม 2561 นายมงคลจันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายกฤษณะ เฉลิมพล ลูกจ้างโครงการฯ, นางสาวเดือนฉาย เเซ่อึ่ง ลูกจ้างโครงการฯ เข้าร่วมจัดฐานเรียนรู้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และติดตามแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรม

S 27271255

S 27271261

 

S 27271269

S 27271267