0012

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เตรียมงานวันปักดำกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart farmer ปี2561 ณ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 23 มกราคม 2561

ภาพกิจกรรม

001