456

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวจัดกิจกรรมในรอบเดือนมกราคม 2561 ดังนี้ 

ภาพข่าวกิจกรรม
1

นายอิดศร คูณสมบัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนร่วมกับคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว มอบนโยบายคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก กรมการข้าว

 7

คณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับกรม สาขาอาชีพทำนา นำโดยนายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว และคณะทำงานฯ ออกตรวจสอบผลงานเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ เพื่อคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวน 6 ท่าน

3

คณะทำงานคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับกรม ประเภทข้าวหอมมะลิ นำโดยนางลัดดา วิริยางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรับรองข้าว และคณะทำงานฯ ออกตรวจสอบผลงานศูนย์ส่งเสริมฯ ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นแห่งชาติ ประเภทข้าวหอมมะลิ ซึ่งมีศูนย์ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวน 5 ศูนย์

41

42

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับทีมนาแปลงใหญ่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 4 โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 22 – 24 มกราคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี