006

กรมการข้าว โดย สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้ล่องใต้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2561

 “สสข.ล่องใต้ชี้แจงโครงการนาแปลงใหญ่ “

     เลาะอีสานแล้วล่องใต้ต่อไป กรมการข้าว โดย สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้ล่องใต้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อีกแล้วครับท่าน
   ในครั้งที่ 4 นี้ ได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการข้าว (นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น) เป็นประธานในการเปิดสัมมนาฯ โดยมีนางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการในพื้นที่จังหวัดภาคใต้และตะวันตก จำนวน 17 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร  สตูล ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช ปัตตานี นราธิวาส สงขลา ยะลา กระบี่ และจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น 310 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานโครงการในการ บูรณาการดำเนินงาน วางแผนการปฏิบัติงานโครงการร่วมกัน สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาโดยการถอดบทเรียน การดำเนินงานโครงการแบบบูรณาการ และเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่อไป
     การสัมมนาในครั้งนี้จะส่งผลทำให้การดำเนินงานตามโครงการนาแปลงใหญ่ ได้เกิดผลและประโยชน์ต่อชาวนามากยิ่งขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรม

111

112

113

114

666

118704

118705

005