1185523

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ราย ดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าววันที่ 24 มกราคม 2561

วันที่ 24 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยนายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ราย ดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 พร้อมนี้ได้จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมี เกษตรอำเภอแม่เมาะพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และคณะครูโรงเรียนวัดบ้านแขม เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด 35 ราย

ภาพกิจกรรม

118552

118553

118554

118555

118556