1185425

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยเจ้าหน้าที่โครงการ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและลดต้นทุนการผลิต วันที่ 30 มกราคม 2561

วันที่ 30 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดย นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัญมณี ปันติ และนางสาวจันทร์จิรา ดวงติ๊บ เจ้าหน้าที่โครงการ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและลดต้นทุนการผลิต ภายใต้โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และหน่วยงานในสังกัดกระทรงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ดังกล่าวฯ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 35 ราย

ภาพกิจกรรม

118541

118542

118543