1185467

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางลักษณี มีธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรม DOAE 
วันที่ 30 มกราคม 2561

วันที่ 30 มกราคม 2561  นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางลักษณี มีธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรม DOAE จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรผู้นำ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ศพก.แป-ระ ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม

118545

118546

118547

118548

118549

118550