1187012

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่1กพ.2561 ณ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่1กพ.2561 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม

118701

118702