S 121405663

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาโดยนายบุญสนอง ไชยเมือง และคณะ ออกพื้นที่ติดตามงานโครงการนาแปลงใหญ่และมอบใบประกาศเกียรติคุณ
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 

วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาโดยนายบุญสนอง ไชยเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะ ออกพื้นที่ติดตามงานโครงการนาแปลงใหญ่และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ของศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนให้กับ โรงเรียนบ้านพลจลก อำเภอโนนสูง และโรงเรียนบ้านแฝก อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม

S 12140571

S 12140570

S 12140568

S 12140567

S 12140566

S 12140565