575110

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล ชุดที่ 2 และติดตามการปลูกถั่วลิสง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ น.ส.ปริญญาพร เผ่ามงคล  น.ส.อรพิน จารุจิต  และนายวีรพงษ์  ศรีบุตรตา เจ้าหน้าที่เกษตร ออกจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล ชุดที่ 2  และติดตามการปลูกถั่วลิสง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2561 ณ บ้านหินตั้ง ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย ผลที่ได้รับเกษตรกรให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเป็นอย่างดียิ่ง และเกษตรกรให้ความสนใจในการปลูกถั่วลิสงเพื่อเพิ่มรายได้

ภาพกิจกรรม

57509

57511

57541

57535

57536

57537

57538