S 3406807070

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดลำปาง จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดย น.ส.จารุวรรณ เถินบุรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดลำปาง จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ เครือข่ายศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 60 ราย

ภาพกิจกรรม

S 340680707

S 340680708

S 340680710