1223610

นายอดิศร คูณสมบัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและคณะ ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับนายสุวิทย์ แก้วมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 9ก.พ.60

วันที่ 9ก.พ.60 นายอดิศร คูณสมบัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและคณะ ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับนายสุวิทย์ แก้วมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี กิจกรรมอบรมเกษตรกรฟื้นฟูนาร้างเพื่อการปลูกข้าว จังหวัดยะลา โดยมีเกษตรกรจาก อ.รามัญ จ.ยะลาเข้ารับการอบรม 256ราย ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ดูแปลงนาสาธิตการผลิตข้าวพื้นเมือง ภายใต้กิจกรรมจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบการผลิตพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ณ ศพก.ต.เนินงาม อ.รามัญ จ.ยะลา

ภาพกิจกรรม

122361

122362

122363

122365

122366

122364

122367