1223412

รก.ผชช. ด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว (นายธนันท์ หาญเกริกไกร) ร่วมงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ณ นาแปลงใหญ่บ้านทุ่งรวงทอง ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร วันที่ 10 ก.พ. 61

ในวันที่ 10 ก.พ. 61เวลา 09.00น. รก.ผชช. ด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว (นายธนันท์ หาญเกริกไกร) พร้อมด้วย หน.กสจ. (นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ )และคณะ ร่วมงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ณ นาแปลงใหญ่บ้านทุ่งรวงทอง ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  โดยมี รมช.กษ. (นายลักษณ์ วจนานวัช)เป็นประธานในพิธีเปิดและ อธิบดีกรมการข้าว (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผวจ.กพ.(นายธัชชัย สีสุวรรณ )กล่าวต้อนรับและ ผต.กษ.(ดร. วราภรณ์ พรหมพจน์)กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 250 คน ภายในงานมีการสาธิตเครื่องมือเครื่องจักรกลอัจฉริยะ (เช่น การเตรียมดินโรตารีโดยแทรกเตอร์ไร้คนขับ การปรับพื้นที่นาด้วย Laser Land Leveling  การปลูกข้าวด้วยรถดำนาระบบ Auto Guidance& Autosteering และการสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับ)

ภาพกิจกรรม

122341

122348

122350

page2

page