IMG 81956

นายวิวัฒน์เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมทั้ง ทีมงานศูนย์ฯ ร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัดลำพูน จัดประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิวัฒน์เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมทั้ง ทีมงานศูนย์ฯ ร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัดลำพูน จัดประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ การขับเคลื่อนภายในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

IMG 8195

IMG 8288

13779

IMG 8424